Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Rondleiding door de kerk Afdrukken E-mail


De doopkapel

In het kerkportaal ziet u aan de linkerkant een deur. Deze geeft toegang tot de doopkapel. Vroeger ging de dopeling door deze deur naar binnen en kon dan als gedoopte de kerk binnengaan. De doopkapel heeft zeven hoeken. Deze symboliseren de zeven gaven van de H.Geest.

In de doopkapel zijn enige jaren geleden vier nieuwe ramen geplaatst, ontworpen en vervaardigd door beeldend kunstenaar Jan Murk de Vries in zijn atelier aan de Camstrawei te Firdgum. Hoofdkleur in deze ramen is het blauw: het water: teken van de Heilige Geest.

 

Het eerste raam links laat Adam en Eva zien, de schepping:

Boven de mens Adam: het zonneteken, van oudsher teken van leven, van kracht.

Boven Eva: de maan, het teken van het ontvangen en geven. (Genesis 2)

 

 

Het tweede raam links laat water uit de rots zien:

we lezen in het oude Testament hoe Mozes op de rots slaat, waardoor het dorstige volk te drinken heeft: één van de vele gebeurtenissen van het volk, de Israëlieten op de lange tocht door de woestijn. (Exodus 17, 6)

 

 

Het derde  raam wijst naar het Johannes-evangelie:

Jezus gaande over het meer, lopend op het water (Johannes 6, 16-21)

 

 

Het vierde raam laat de Doop van Jezus in de Jordaan zien:

Daaraan verbonden: de opstanding. (Lucas 3, 21-22)
De doopkapel wordt weer veelvuldig gebruikt. Ook bevindt zich in de kapel de icoon van Maria van Altijddurende Bijstand, eveneens vervaardigd door Jan Murk de Vries.

"Hofsmid " Frank Ploeg smeedde er een nieuwe kaarsenstandaard bij.
Daarmee is de doopkapel naast doopplaats ook een plaats voor gebed en stilte.

 

 

De veertien kruiswegstaties

Langs de wanden ziet u de kerk rond (van links vooraan tot rechts vooraan) veertien kruiswegstaties.

De eerste, tweede, dertiende en veertiende zijn in 1885 reeds geplaatst.

In de volgende jaren zijn de overige staties geschonken. Uit de boeken blijkt dat vier stuks geschonken werden bij het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Sletering in 1889. In 1890 werden weer vier stuks geplaatst, en de laatste twee in 1891.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

 

De preekstoel

In 1882 werd de preekstoel geschonken uit de nalatenschap van de familie van Joannes Witte.

Op de preekstoel vindt u de afbeeldingen terug van de vier evangelisten:

ledere evangelist draagt het symbool, waarmee hij wordt aangeduid:

Johannes met de adelaar, Lucas met de stier. Marcus met de leeuw, en Matteüs met de mens.

 

De vloer
Het geld voor de vloer in het priesterkoor werd bijeengebracht door de parochianen bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor Sletering in 1899.

 

 

Het kruis
Het interieur van de kerk werd in 1884 verrijkt met het triomfkruis: door Mengelberg vervaardigd. Het grote kruis toont Jezus met naast Hem Zijn moeder Maria en Johannes. Op de hoeken van het kruis bevinden zich de symbolen van de evangelisten:

de mens, de stier, de leeuw en de adelaar.

 

 

De biechtstoelen

Links en rechts vooraan in de Kerk bevinden zich de biechtstoelen: de rechter is nog geheel in tact. Links ziet u de beeltenis van de Goede Herder op de biechtstoel.

Rechts ziet u de beeltenis van Johannes Nepomucemus. Deze heilige werd gedood, omdat hij het biechtgeheim niet wilde schenden.

 

 

Het altaar

Het hoofdaltaar is geschonken door de Fam. Winkeler.

Het kostte toen f. 5.000,--. De deuren stellen voor:

De Engel Gabriël bezoekt Maria;  Maria bezoekt haar nicht Elisabeth; Geboorte Jezus in stal bij Bethlehem; Opdracht van Jezus in de tempel.Het Jozef- en Maria-altaar werd geschonken door de Fam. Witte evenals de communiebank.

 

 

De ramen

Recht voor U ziet u de zeven nieuwe ramen van deze kerk, ontworpen en uitgevoerd door Jan Murk de Vries, gemaakt van acrylaat-glas.

het Michaëlraam,

het Eliaraam,

het Christusraam,

het Matteüsraam,

het Marcusraam,

het Lucasraam,

het Johannesraam

 

 

Het Michaëlraam: is het middelste raam.

Michaël betekent: "wie is gelijk aan God?"

Michaël is de strijder tegen het kwaad, het onrecht. In het boek Openbaringen, de Apocalyps, lezen we in hoofdstuk 12 vers 7 hoe Michaël en zijn engelen moesten 'oorlogen" tegen de draak.
Links van het Michaëlraam het Eliaraam en rechts het Christusraam: de keuze van deze gestalten is: het eten en drinken met het altaar als middelpunt, de viering van brood en wijn, met de eucharistie centraal.
Het Eliaraam: (oude testament) de profeet Elia bevindt zich op gezag van de Heer bij de beek Kerit (1 Koningen 17,1-7) Als het hem vele dagen aan water en voedsel ontbreekt, vliegen de raven af en aan om hem te voeden, en laaft hij zich met het water uit de beek, een zijstroom van de Jordaan.
Het Christusraam: (nieuwe testament) Na de opstanding verschijnt Christus bij het meer van Tiberias, waar Hij de vraag stelt: "hebt gij iets te eten?" aan zijn volgelingen, de vissers, en de visvangst volgt (alle evangelies).


De overige ramen laten de evangelisten zien:

 

Het Matteüsraam: symboolteken is de mens. Beeld van de bewustwording, de mens, beelddrager van God. 

 

Het Mattheüsevangelie begint met dat typisch menselijke: de geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van Abraham, zoon van David. Hij is de evangelist van de realiteit, verbonden met de voorgeslachten, de mens (rechtsboven) als ook met de wereldbol: het teken en embleem van de christusheerschappij op aarde.
Links het symbool: de wijnstok, de ranken, het door Gods Zoon aan het kruis vergoten bloed, van oudsher weergegeven in de druiventros.
Het Marcusraam: symboolteken is de leeuw. Beeld van kracht.
De nadruk van de evangelist in zijn evangelie ligt op de wonderen van Jezus van Nazareth, de rondtrekkende leraar en medicus, vol van wonderbare kracht. God de Vader is in Hem aanwezig, onbegrepen en verworpen door de mensen, maar ondanks dat toch overwinnaar.

Boven het hoofd van Marcus: het leeuw-teken, in het rechter raamdeel de vogel 'pelikaan', die haar jongen voedt met eigen bloed, herinnerend aan de offerdood van Jezus Christus . Links ziet u de lelie, het smetteloos teken van de reinheid, eeuwenlang de bloem, toegewijd aan de maagd Maria.
Het Lucasraam: symboolteken is: het rund. Beeld van de bewuste kracht, maar meer gericht op de mens. Zo ook die van Jezus van

Nazareth, mens en God inéén - Zijn prediking en de gelijkenissen waar het gaat over de mens als beelddrager van God.

Boven het hoofd van de evangelist het rund-teken, en het

klaverblad (drie-in-één), symbool van de H. Drie-eenheid. In het rechter raamdeel het anker: teken van rust en van de hoop: het vertrouwen van de christenheid. De dolfijn die opspringt uit het water symboliseert de overwinning van de ziel op de lichamelijke dood.

Het Johannesraam: symboolteken: de adelaar. Deze is het symbool van het spiritueel hoogste: in het Johannesevangelie is het leven van Jezus geplaatst in het teken van wonderen, symbolen, die hoog opstijgen als de vlucht van een adelaar, in vrijheid, de verlossende ruimte.In het linker raamdeel vindt u de adelaar met de vis, teken van moed en vertrouwen samen met het teken van verlossing en hoop. Rechts in dit raam ziet u het lam, vertegenwoordigend de verzoening van God met de mens: het lijden en sterven van Zijn Zoon. Ook het teken "ik ben de Alfa en de Omega", de eerste en de laatste, het begin en het einde, vindt u terug.

 

 

De beelden

St. Antonius: (patroon voor verloren zaken) Dit beeld bevindt zich rechts achter in de kerk. Velen ontsteken hier een kaars als men een voorwerp kwijt is en hoopt terug te vinden.

St. Franciscus: Dit beeld ziet u rechts. De laatste heeft ongetwijfeld zijn plaats in deze kerk te danken aan het feit dat een zeer groot aantal Franciscanen in Friesland in deze eeuw kerken heeft gesticht, (o.a. Drachten, Bolsward, Franeker)
St. Michaël: Een beeld van St. Michaël, dat helaas is verdwenen werd geschonken door vissers uit Volendam. In het voorjaar van 1995 wist pater J. Hoekstra o.f.m. (1943-1997) met veel moeite een lang gezocht Michaëlbeeld te bemachtigen. Het Franse beeld, via een oud-medestudente van de pastor gevonden in een antiekzaak in Weert, was zwaar beschadigd, en met wat handel en de belofte het zelf te restaureren, kostte het  f. 1100,--. Pater Hoekstra, haalde het zelf op. Door Jan Murk de Vries bijgewerkt, kreeg het zijn vaste plek, en op Michaëlzondag 1995 werd het onthuld.
Sint Michaël is de patroon van Harlingen: ook terug te vinden in goud op de voorkant van het stadhuis, en aan de achterkant in steen op de stadhuistoren.
De R.K. school achter deze kerk heeft dezelfde patroon.

De aartsengel Michaël komt meermalen in de bijbel voor:

Daniël 10, 13 en 21; Daniël 12 en Judasbrief hoofdstuk 1, vs. 9
St.Willibrord: Rechts vooraan in de kerk vindt U het beeld van Sint Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerk, die de kerk op handen draagt.
Bij het diamanten priesterfeest van pastoor Sletering in 1909 werd het beeld geplaatst. Men zegt dat het beeld de gelaatstrekken van de toen schijnbaar onverwoestbare herder en bouwpastoor Sletering draagt.

 

 

De pilaren

De 12 pilaren (10 en 2 steunpilaren bij het priesterkoor) symboliseren de 12 apostelen.

 

 

De klokken

Oorspronkelijk hing in de toren een klok. Deze is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers weggehaald, omgesmolten en voor de wapenproductie gebruikt.

Nu hangen er drie klokken. Het geld voor deze klokken werd bijeengebracht door de parochie bij gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Wirtz in 1950.

De klok Michaël heeft de toon F:  gewicht 1000 kg

De klok Maria heeft de toon G: gewicht 700 kg
De klok Petrus heeft de toon A: gewicht 500 kg

 

 

Het memoriekruis

In het voorjaar van 1999 vervaardigde reeds genoemde Bolswarder beeldend kunstenaar Jan Murk de Vries (1919!) een prachtig open houten kruis en noemde het ‘Memoriekruis’. Het bevindt
zich rechts achter in de kerk.Het kruis is bedoeld als teken van herinnering aan de overledenen van de gemeenschap, en is "open" omdat men door het kruis van het lijden tot het eeuwige licht komt.

Naast het kruis bevinden zich leien (het symbool van deze kerk) met daarop de namen en geboorte- en overlijdensdata van de overledenen van de parochie van na 2 november, Allerzielen.

Begin juni 1999 is het kruis geplaatst.

 

De kerk biedt plaats aan ongeveer 750 mensen. Bij de parochie Harlingen horen ook de dorpen Midlum, Kimswerd, Wijnaldum, Pietersbierum en Sexbierum.

Laatst aangepast ( dinsdag, 19 april 2011 18:44 )